About the Speaker
  • speaker photo
    Cynthia Damian
    CISO, Valon